Сертификати

ISO 14001 Управление на околната среда

ПАЛАДИУМ ЕООД залага на последователни политики и се придържа стриктно към изпълнението им. Компанията изключително много държи на отговорността за опазването на околната среда. Защитата, грижата и запазването на благоприятни условия на живот на планетата са основни принципи, които определят бизнес политиката.

Протекцията и намаляването на въздействието на антропогенния фактор върху околната среда за част от корпоративно социалната отговорност на ПАЛАДИУМ ЕООД.

Компанията се стреми да спечели доверието на клиентелите си и на трети заинтересовани страни, като следва определен алгоритъм на действие, съотнесен към интегрираните политики за опазване на околната среда.

Принципите, които следваме, за да постигнем максимална ефективност са:

 • Ефективно управление на политика за околната среда, приложимо към дейността на компанията;
 • Стриктно спазване на законовите и нормативни изисквания;
 • Периодична проверка, отчитане и повишаване на ефективността на поставените цели за опазване на околната среда;
 • Предотвратяване на замърсяването, чрез предоставяне на текстилни изделия за рециклиране на съответстващите за това места;
 • Промяна на културата на служителите, чрез обучения за повишаване на отговорността им към околната среда;
 • Изграждане на стабилна Корпоративна социална отговорност, която следва да се използват рециклирани платове за част от производството;
 • Изграждане на репутация, основана на зелени политики;
 • Адекватно управление на природните ресурси, с цел опазване на околната среда и икономически растеж.

ISO 9001 Управление на качеството

Качеството и контролът по качеството са част от принципите на ПАЛАДИУМ ЕООД. Поддържането на висок стандарт при производство и разпространение са под постоянен контрол, с цел подобряване и повишаване на предлаганите услуги. За да бъде постигната максимална ефективност, фирмата е поела ангажимент да отговаря на следните изисквания:

 • Ежедневно удовлетворяване на клиентите и трети заинтересовани страни;
 • Персонален подход към всеки един клиент;
 • Максимално бързо обслужване и предоставяне на решения при възникнали казуси;
 • Осигуряване на професионална и висококачествена работна техника, с цел оптимално ефективни работни процеси и висококачествени крайни продукти;
 • Създаване на лоялни и дългосточни взаимоотношения с партньори и подизпълнители;
 • Подбор на квалифициран и отговорен персонал;
 • Вътрешни обучения и тиймбилдинги, с цел повишаване на компетентността на служителите;
 • Адекватно управление на риска;
 • Интуиция за добра бизнес ориентация, гъвкавост и адаптивност към динамичната среда на развитие;
 • Органична и последователна политика, с цел изграждане на стабилна репутация.

ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа

Управлението на фирма ПАЛАДИУМ ЕООД носи отговорност като поема ангажимент да осигури безопасна и здравословна среда на труд. Да идентифицира възможните рискове и да сведе до минимум тяхната проява.

Параметрите на ангажимента съответстват със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативни актове, наредби, приложими стандарти и други.
ПАЛАДИУМ ЕООД изпълнява посочения ангажимент, както следва:

 • Осигурява максимално безопасна работна среда, с цел повишаване на сигурността на персонала;
 • Управлява и контролира работните процеси, с цел увеличаване на продуктивността на фирмата;
 • Стриктно следи за спазване на закона за ЗБР, с цел предотвратяване на наранявания;
 • Интегрира системи за намаляване на риска от наранявания, посредством редица регламентирани предпазни мерки, съгласувани и одобрени от ръководството на компанията;
 • Ръководството системно проследява, анализира и подобрява мерките за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Фирмата организира регулярни обучения за усъвършенстване на персонала, с цел подобряване производителността на компанията;
 • Осъществява редовен мониторинг на организационната култура за здраве и безопасност, с цел подобряване и оптимизиране на фирмените процеси.

За ПАЛАДИУМ ЕООД безопасността, благоприятните условия на труд и здравето са заложени като приоритет в управленската политика. Ангажираността към служителите е и основополагащ фактор за постигането по-добри резултати и успех, като:

 • По-добри бизнес възможности;
 • Постигане на удовлетвореност на клиента;
 • Адекватно управление на риска;
 • Подобряване на взаимоотношенията със заинтересованите страни;
 • Намаляване на оперативните разходи.