0 800 16 006

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на играта „Коледна Викторина“ („Играта“) е ПАЛАДИУМ ЕООД, гр. София, с. Казичене 1532, ул. Васил Левски 1А.
 2. Организатор на Играта е ПАЛАДИУМ ЕООД, гр. София, с. Казичене 1532, ул. Васил Левски 1А. („Организатор“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените, по-долу и официални правила на Играта (наречени още „Официални правила“).
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на официалния сайт на PALLTEX – palltex.bg
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да променя, допълва и коригира съдържанието на играта, публикувано в официалния профил на PALLTEX във Facebook, в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване във Facebook профила на PALLTEX на следния адрес: facebook.com/palltex, Instagram профила и на адрес: www.palltex.bg
 6. Играта по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook или Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook или Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.
 7. Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook или Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.
 8. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, дата на раждане, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на официалната страница на PALLTEX (BG) във Facebook на адрес: facebook.com/palltex и Instagram профила на PALLTEX.

 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от понеделник, 29.11.2021 г., до петък – 31.12.2021 г. включително. Като всеки петък през м. декември ще бъдат теглени 3 участника във Facebook и 3 в Instagram на случаен принцип, чрез онлайн томбола. Общо наградите са 30 бр., по 6 бр. на седмица.

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие за всички физически лица над 16-годишна възраст, с изключение на служителите на ПАЛАДИУМ ЕООД и всички лица свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. Участниците декларират, че имат навършени 16 години, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай, че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 5. Участието в Играта не е обвързано с покупка.
 6. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook или Instagram профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.

РАЗДЕЛ 5.  

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook и Instagram профила на PALLTEX на следния адрес: www.facebook.com/palltex и да се запознае с Официалните правила на Играта, посочени и на официалния сайт: palltex.bg
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил и в мобилното приложение Instagram (https://www.instagram.com/) според Условията за ползване на мобилното приложение: https://help.instagram.com/581066165581870
 3. Всеки желаещ да участва в Играта ще бъде приканен да последва https://www.instagram.com/palltex/ в Instagram, както и официалната страница на PALLTEX във Facebook: www.facebook.com/palltex. Всеки от участниците има право да коментира неограничен брой пъти, но това не увеличава шансовете му за спечелване на наградата.
 4. За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под седмичния пост на официалната ни страница във Facebook и Instagram, със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 5. В края на всяка седмица, както следва: 03.12 2021, 12.2021., 17.12.2021,24.12.2021, 31.12.2021. ще бъдат теглени по 3 участника на случаен принцип, чрез електронна томбола.  За край на Играта се счита 12:00 часа на 31.12.2021 г. Имената на победителите ще бъдат изтеглени всяка събота и ще бъдат обявени на официалната страница на PALLTEX във Facebook.

 

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите в Играта са: Работно и медицинско облекло и обувки.
 2. На случаен принцип, чрез електронен жребий, сред авторите на одобрени коментари, ще бъдaт избрани 6 (шестина) победители, всяка седмица, общо 30 за целия период на Играта във Facebook и Instagram.
 3. Стойността на описаните, в т. 1 на настоящия раздел, награди не надвишава 30 лв., поради което същите попадат в изключението на чл. 13, ал. 1, т. 21 и не подлежат на данъчно облагане съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Побелителите ще бъдат публикувани в официалната страница на PALLTEX във Facebook и Instagram всяки петък на м. декември. С публикуването им  победителите ще се считат за уведомени за това, че са спечелили в играта.
 2. След като участникът види името си в официалната страница на PALLTEX във Facebook и Instagram, както и че е спечелил награда, той следва да се свърже с Организиратора чрез лично съобщение до профила на PALLTEX във Facebook и Instagram. В личното съобщение спечелилият участник следва да посочи: три имена, телефон за връзка, e-mail и адрес за кореспонденция.
 3. В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 24 часа след уведомяването за спечелване на награда, Организаторът ще изтегли нов победител.
 4. Спечелилият участник не може да прехвърли наградата на друго лице.
 5. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за получаване на награда.
 6. Всички предоставени от печелившия участник лични данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече, освен, ако това не се налага от действащото законодателство.
 7. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време за получаване на наградата не може да бъде удължаван и в случай, че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 8. Наградата ще бъде предоставена от ПАЛАДИУМ ЕООД и предадена лично или чрез куриерска фирма. Ако печелившият участник е на възраст между 16 и 18 години задължително условие за предоставяне на наградата е надлежно попълнена декларация-съгласие от неговите законни представители.
 9. По всяко време и без допълнителни обяснения до връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника).
 • Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка да бъдат публикувани в профила на PALLTEX във Facebook и Instagram.

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие в профила на PALLTEX във Facebook и Instagram, при което е публикуван коментар под анонсиращия пост за седмицата. Необходимо е да са спазени изискванията да бъде харесан същия пост и да бъде последван профила на  https://www.instagram.com/palltex/ в Instagram и според изложеното в Раздел 4 и Раздел 5 и в рамките на сроковете, упоменати в Раздел 3.
 2. Организаторът няма да разглежда коментари, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • не са авторски;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията ПАЛАДИУМ ЕООД; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията ПАЛАДИУМ ЕООД;
  • омаловажават компанията ПАЛАДИУМ ЕООД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията ПАЛАДИУМ ЕООД.
 3. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 4. Публикуваните под ВСЕКИ ПОСТ, оповестяващ началото на Играта, всяка седмица, коментари ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 5. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 6. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 7. Ако участникът не отговори на съобщение от PALLTEX изпратено във връзка със спечелена награда, в рамките на 24часа от неговото публикуване, той губи правото си на награда. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено в профила на PALLTEX.

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари в рамките на Играта.
 2. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
 3. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
 4. Организаторът на Играта не носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу мобилното приложение Instagram и Facebook.

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях данни за нуждите на Играта и в частност за целите на доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и профилна биха могли да станат публични във Facebook и да бъдат използвани в профилa за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.
 2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване във Facebook.

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта на официалния сайт на PALLTEX.
 2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до Facebook профила на PALLTEX.
 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.