0 800 16 006

 

 

 „Палтекс“ ЕООД успешно приключи проект „Нова възможност за заетост и професионално развитие в „Палтекс“ ЕООД” по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта беше осигуряване на заетост на 6 безработни лица и професионално утвърждаване на работната сила. С проектното предложение се подпомогнаха мерките за ограничаване на безработицата на национално равнище, осигуряване на икономическата стабилност и социалното включване на населението.

След февруари 2017-та година 6 безработни, на възраст до 29г бяха наети на работа в предприятието за повече от 12 месеца. След приключването на проекта всички наети ще продължат да работят в обектите на фирмата.

В рамките на проектните дейности, новонаетите лица преминаха професионален квалификационен курс, закупено е ново оборудване, с което те упражняват придобитите знания и умения.

Бюджетът на проекта възлиза на 90 414,97 лв.лева, а продължителността на неговата реализацията е 15 месеца.

16.02.2018г.